نرخ بلیط های اتوبوس بین شهری بیست درصد افزایش یافت

شنبه, ۱۸ام دی, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

در ایران نرخ بلیط های اتوبوس بین شهری بیست درصد افزایش یافت. لیست قیمت های جدید اتوبوس بین شهری از مقصد تهران به شرح زیر می باشد. در ضمن با توجه به گرانی ها بنظر می رسد که ادعای دولت مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم، آمار بیکاری و خروج از رکود و رشد اقتصادی چهار و چهاردهم درصدی کشور نا صحیح باشد.

استان شهر نرخ معمولی نرخ درجه۲ نرخ درجه۱ تک صندلی ۳۰ نفره وی آی پی ۲۵ نفره
آذربایجان شرقی آذرشهر ۵۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی اهر ۸۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی بخشایش ۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی بستان آباد ۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی بناب ۸۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی تبریز ۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی جلفا ۹۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی خدا آفرین ۱۴۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی سراب ۸۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی شبستر ۸۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی عجب شیر ۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی مراغه ۹۶۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی مرند ۹۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی میانه ۶۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی هادی شهر ۰ ۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی هریس ۰ ۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی هشترود ۰ ۱۲۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۰
آذربایجان شرقی کلیبر ۹۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی ارومیه ۱۱۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی اشنویه ۹۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی بوکان ۷۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی پلدشت ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی پیرانشهر ۹۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی تکاب ۶۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی چالدارن ۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی خوی ۱۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی سردشت ۱۱۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی سلماس ۸۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی شاهین دژ ۸۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی ماکو ۹۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی مهاباد ۸۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی میاندوآب ۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۰
آذربایجان غربی نقده ۹۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
اردبیل اردبیل ۱۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
اردبیل پارس آباد ۱۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
اردبیل خلخال ۷۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
اردبیل قره ضیاءالدین ۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
اردبیل گرمی ۸۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
اردبیل مشکین شهر ۹۵۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ۰
اردبیل نیر ۰ ۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
اردبیل هشتجین ۰ ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
اردبیل کیوی(کوثر) ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
اصفهان اردستان ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
اصفهان اصفهان ۶۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
اصفهان بادرود ۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
اصفهان بوئین ۰ ۰ ۲۳۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۰
اصفهان تیران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اصفهان خمینی شهر ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
اصفهان خوانسار ۶۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
اصفهان خوربیابانک ۰ ۰ ۳۰۰۰۰۰ ۰ ۶۰۰۰۰۰ ۰
اصفهان داران ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۰
اصفهان دهاقان ۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۰
اصفهان رامشه ۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
اصفهان زرین شهر ۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۰
اصفهان زواره ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
اصفهان سمیرم ۷۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
اصفهان شاهین شهر و میمه ۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
اصفهان شهرضا ۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۰
اصفهان فریدونشهر ۷۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۰
اصفهان فلاورجان ۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
اصفهان فولادشهر ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
اصفهان گلپایگان ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
اصفهان لنجان ۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
اصفهان مبارکه ۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
اصفهان میمه ۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
اصفهان نائین ۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
اصفهان نجف آباد ۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۰
اصفهان نطنز ۳۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
اصفهان هرند ۰ ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
اصفهان کاشان ۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۰
البرز طالقان ۰ ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۰
ایلام آبدانان ۹۵۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۰
ایلام ایلام ۸۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰ ۰
ایلام ایوان ۸۰۰۰۰ ۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
ایلام بدره ۰ ۰ ۳۶۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۰
ایلام دره شهر ۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۰
ایلام دهلران ۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
ایلام شیروان وچرداول ۹۵۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
ایلام گیلانغرب ۰ ۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
ایلام مهران ۹۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۰
بوشهر برازجان ۰ ۴۲۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰ ۰
بوشهر بندر دیلم ۰ ۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰ ۸۶۰۰۰۰ ۰
بوشهر بوشهر ۰ ۰ ۵۱۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰۰ ۰
بوشهر عسلویه ۰ ۰ ۵۵۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰ ۹۲۰۰۰۰ ۰
بوشهر گناوه ۱۳۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
تهران پلور ۰ ۰ ۱۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
تهران دماوند ۰ ۰ ۳۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
تهران فیروزکوه ۰ ۰ ۷۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
چهارمحال و بختیاری بروجن ۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۰
چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۶۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۰
چهارمحال و بختیاری فارسان ۶۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
چهارمحال و بختیاری لردگان ۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
خراسان جنوبی بشرویه ۱۲۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
خراسان جنوبی بیرجند ۱۴۵۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ۰
خراسان جنوبی خوسف ۰ ۰ ۴۴۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
خراسان جنوبی فردوس ۱۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
خراسان جنوبی فریمان ۰ ۰ ۴۲۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
خراسان جنوبی قائن ۱۴۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی باخزرجام ۰ ۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
خراسان رضوی بجستان ۱۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی بردسکن ۱۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی تایباد ۱۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی تربت جام ۱۱۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی تربت حیدریه ۱۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی خلیل آباد ۰ ۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰ ۶۰۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی خواف ۱۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی درگز ۱۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۱۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی دوغارون ۰ ۰ ۴۲۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
خراسان رضوی سبزوار ۱۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی قدمگاه ۰ ۰ ۳۸۰۰۰۰ ۰ ۶۱۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی قوچان ۱۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی گناباد ۱۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی مشهد ۱۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی نیشابور ۰ ۱۸۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
خراسان رضوی کاشمر ۰ ۰ ۳۷۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۰
خراسان شمالی آشخانه ۰ ۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
خراسان شمالی اسفراین ۹۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
خراسان شمالی بام ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
خراسان شمالی بجنورد ۸۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰ ۰
خراسان شمالی شیروان ۹۵۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
خراسان شمالی صفی آباد ۰ ۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
خراسان شمالی فالوج ۹۵۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
خوزستان آبادان ۱۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
خوزستان امیدیه ۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
خوزستان اندیمشک ۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
خوزستان اهواز ۱۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
خوزستان ایذه ۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
خوزستان بندرماهشهر ۱۲۰۰۰۰ ۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
خوزستان بهبهان ۱۲۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۷۸۰۰۰۰ ۰
خوزستان خرمشهر ۱۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
خوزستان دزفول ۸۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۰
خوزستان رامهرمز ۱۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰۰ ۰
خوزستان سربندر ۰ ۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
خوزستان شوش دانیال ۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۰
خوزستان شوشتر ۸۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۰
خوزستان مسجدسلیمان ۹۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
زنجان ابهر ۳۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۰
زنجان زنجان ۳۵۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
زنجان طارم ۴۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سمنان چهل دختر ۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۰
سمنان دامغان ۳۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۰
سمنان سمنان ۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
سمنان شاهرود ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
سمنان شهمیرزاد ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
سمنان گرمسار ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۰
سمنان مهدی شهر ۳۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۰
سیستان و بلوچستان ایرانشهر ۱۵۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۰
سیستان و بلوچستان چابهار ۲۱۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۰ ۰
سیستان و بلوچستان خاش ۰ ۵۱۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰۰ ۰ ۰
سیستان و بلوچستان زابل ۱۸۵۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰۰ ۰ ۰
سیستان و بلوچستان زاهدان ۱۷۵۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰۰ ۰
سیستان و بلوچستان نصرت آباد ۰ ۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
فارس آباده ۸۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
فارس ارسنجان ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰ ۰
فارس استهبان ۱۱۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
فارس اقلید ۷۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
فارس جهرم ۱۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
فارس داراب ۱۲۰۰۰۰ ۰ ۴۷۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰ ۷۹۰۰۰۰ ۰
فارس سروستان ۰ ۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
فارس سعادت شهر ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰ ۰
فارس سیوند ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۰۰۰۰ ۰
فارس شیراز ۱۰۵۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۰
فارس فسا ۱۱۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
فارس فیروزآباد ۹۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
فارس لارستان ۰ ۰ ۵۱۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰۰ ۰
فارس مرودشت ۸۵۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۰
فارس نورآباد ۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
فارس نی ریز ۱۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
فارس کازرون ۱۲۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
قزوین قزوین ۳۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۰
قم قم ۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۰
کردستان بانه ۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
کردستان بیجار ۵۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
کردستان دیواندره ۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
کردستان سقز ۹۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۰
کردستان سنندج ۶۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
کردستان قروه ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
کردستان مریوان ۷۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ۰
کردستان کامیاران ۶۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
کرمان انار ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۰
کرمان بم ۱۲۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۶۸۰۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ۰
کرمان جیرفت ۱۲۵۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰ ۰
کرمان رستم آباد ۰ ۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
کرمان رفسنجان ۹۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۰
کرمان سیرجان ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
کرمان شهر بابک ۱۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ۰
کرمان کرمان ۱۱۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
کرمانشاه اسلام آباد ۰ ۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۰
کرمانشاه پاوه ۶۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۰
کرمانشاه جوانرود ۸۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ ۰
کرمانشاه سرپل ذهاب ۸۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کرمانشاه صحنه ۶۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کرمانشاه قصرشیرین ۸۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کرمانشاه کرمانشاه ۶۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۰
کرمانشاه کنگاور ۶۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۰
کهگیلویه و بویراحمد دهدشت ۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰۰ ۰
کهگیلویه و بویراحمد گچساران ۱۴۵۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
کهگیلویه و بویراحمد یاسوج ۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۰
گلستان آزادشهر ۶۰۰۰۰ ۰ ۲۵۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
گلستان بندر گز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
گلستان ترکمن ۰ ۱۵۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۰
گلستان علی آباد ۶۰۰۰۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۰
گلستان گالیکش ۰ ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
گلستان گرگان ۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۰
گلستان گنبدکاووس ۰ ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
گلستان مینودشت ۰ ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۰
گلستان کردکوی ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
گلستان کلاله ۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰ ۰
گیلان آستارا ۶۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۰
گیلان آستانه اشرفیه ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
گیلان املش ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
گیلان بندر کیاشهر ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
گیلان بندرانزلی ۳۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
گیلان چابکسر ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
گیلان رحیم آباد ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
گیلان رشت ۳۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۰
گیلان رضوانشهر ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
گیلان رودبار ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۰
گیلان رودسر ۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
گیلان سیاهکل ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
گیلان شاندرمن ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
گیلان صومعه سرا ۳۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
گیلان طوالش ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
گیلان فومن ۳۵۰۰۰ ۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
گیلان لاهیجان ۳۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
گیلان لنگرود ۳۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
گیلان ماسال ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
گیلان هشتپر ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
گیلان کلاچای ۰ ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
لرستان ازنا ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
لرستان الشتر ۰ ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
لرستان الیگودرز ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
لرستان بروجرد ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
لرستان پلدختر ۶۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ ۰
لرستان خرم آباد ۶۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
لرستان دورود ۶۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
لرستان رومشگان ۰ ۰ ۲۹۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ ۰
لرستان زاغه ۰ ۰ ۲۳۰۰۰۰ ۰ ۳۶۰۰۰۰ ۰
لرستان نورآباد ۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۰
لرستان کوهدشت ۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰ ۰
مازندران آمل ۳۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۰
مازندران بابل ۳۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۰
مازندران بابلسر ۴۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۰
مازندران بهشهر ۴۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
مازندران تنکابن ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
مازندران چالوس ۴۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
مازندران رامسر ۶۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ۰
مازندران رویان ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
مازندران رینه ۰ ۰ ۱۲۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
مازندران ساری ۴۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۰
مازندران سوادکوه ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
مازندران قائمشهر ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
مازندران محمودآباد ۰ ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۰
مازندران نمک آبرود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مازندران نور ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
مازندران نوشهر ۴۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۰
مازندران نکا ۰ ۰ ۱۸۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
مرکزی آستانه ۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
مرکزی آشتیان ۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۰
مرکزی اراک ۳۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
مرکزی تفرش ۳۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
مرکزی توره ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۰ ۲۹۰۰۰۰ ۰
مرکزی خمین ۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۰
مرکزی خنداب ۰ ۰ ۱۸۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
مرکزی دلیجان ۳۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۰
مرکزی ساوه ۲۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۰
مرکزی شازند ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۰ ۲۶۰۰۰۰ ۰
مرکزی شهراب ۰ ۰ ۱۵۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰
مرکزی فرمهین ۰ ۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۰
مرکزی محلات ۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۰
مرکزی میلاجرد ۰ ۱۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
مرکزی کمیجان ۰ ۱۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
هرمزگان بندرعباس ۱۷۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰ ۸۹۰۰۰۰ ۰
هرمزگان بندرلنگه ۱۷۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۰ ۰
هرمزگان حاجی آباد ۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰۰ ۰
هرمزگان قشم ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۱۰۰۰۰ ۰
هرمزگان میناب ۱۵۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰۰ ۰
همدان اسدآباد ۰ ۰ ۲۲۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰ ۰
همدان تویسرکان ۵۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰ ۰
همدان ملایر ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
همدان نهاوند ۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ ۰
همدان همدان ۰ ۱۴۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۰
یزد ابرکوه ۸۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۰
یزد اردکان ۶۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ ۰
یزد بافق ۹۵۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۰
یزد تفت ۶۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ ۰
یزد خاتم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
یزد طبس ۱۲۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۰
یزد مهریز ۸۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۴۶۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۰
یزد یزد ۰ ۲۴۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰ ۰

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.