نامه کمپین حمایت از محمد علی طاهری به فعالان و مدافعین حقوق بشر و کنشگران سیاسی و مدنی

جمعه, ۲۷ام اسفند, ۱۳۹۵
اندازه قلم متن

ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و مدنی

اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﺎهﺮی، اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻠﻘﻪ و دو ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﻓﺮادرﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﻤﻨﺘﻮﻟﻮژی و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻃﺎهﺮی، ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﯽ ﻃاهری، ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ، ﻧﻮﺷﺘﻪ میشود.

برای مطالعه متن کامل نامه با فرمت پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.