بایگانی کلیدواژه امارات متحده عربی نام «خلیج فارس» را از کتاب درسی چهارم حذف کرد

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید