بایگانی کلیدواژه در اعتراض به عدم دریافت حقوق و سنوات؛ کارگران بازنشسته «رنگین نخ» برای سومین بار در هفته جاری تجمع کردند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید