بازگشت به صفحه اول

نشر اختران، تهران

تقي اراني در آينه ي تاريخ کتابيست بديع براساس اسناد جديدي که از آرشيوها اروپايي، بويژه بايگاني انستيتوي مارکسيسم-لنينيسم پيشين، مسکو، تنظيم شده است، اسنادی که در زمان يلتسين در دسترسي محققان شوروي شناس و مارکسيسم شناس قرار گرفت و شناخت بهتر تاريخ جنبش کمونيستي را ميسر ساخت.

اين کتاب، علاوه بر اسناد تازه يافته از آن آرشيو شوروي، حاوي سرگذشت چند کمونيست و مارکسيت ايراني، از جمله تقي اراني است که تصوير سنتي ايدئولوژيک ازو را باطل مي کند. عکس هاي ناشناخته اي از جواني و دوران دانشگاهي اراني در آلمان براي نخستين بار، پس از هشتاد سال، در اين کتاب منتشر مي شوند. پيش از آنکه اين کتاب ناياب شود، نسخه ي خود را تهيه کنيد.

تــقـي ارانـي در آيـنـه ي تـاريـخ

نوشته ي خسرو شاکري

   
  بازگشت به صفحه اول

ليست کتاب ها