دکتر سید محمد حسن حسینی: یارانه ام را هم قطع کردند!

در سال ۱۳۸۰ بعد از شش سال تدریس در نقاط محروم در نهایت فقر و فلاکت به مشهد منتقل شدم. از آن سال تا سال ۱۳۸۳ در یک مسافر خانه در نزدیک راه آهن مشهد یک اتاق را با یک شاگرد مکانیک کرایه کردیم و با کمترین امکانات زندگی را گذراندم. تازه در اواخر آن سال موفق شدم یک زیر زمین ۳۵ متری را برای سکونت کرایه کنم