عرصه آموزش- پایگاه امپراطوری تمامیت خواهان

غالب مسیولان و مدیران بالا دستی ما افرادی هستند که صرفا به واسطه ویژگی هایی از قبیل ریا کاری و چاپلوس و دغل کار بودن و دین فروشی به پست ها و موقعیت های غالبا کلیدی خود رسیده اند