سخنرانی محمود دعایی و درخواست نامگذاری خیابانی به نام «دکتر مصدق» در تهران

سخنرانی محمود دعایی در شورای شهر تهران

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

یک دیدگاه

 1. ا ین پیشنها د کمترین سپا س وحقشنا سی نسبت به را د مرد بزرگی ا ست
  که زند گی وهستی خود را صرف مبا رزه با ا ستعما ر ونجا ت عا لم شرق ا ز یوغ
  ا ستثما ر ا نگلستا ن نمود ولی ا فسوس که د ربا ر خا ین با همکا ری استکبا ر
  جها نی، نهضت ملت ا یرا ن ومبا رزۀ مقد سی را که می رفت با پیشوا یی دکتر
  مصد ق قرین موفقیت گرد د ، د ر روز ۲۸ مرد ا د ۱۳۳۲به دست عوا م فریبا ن ورجا له های مزد ور به شکست کشا نید و دو لتی را که مظهر ا را د ۀ ملت وبزرگترین
  مرد تا ریخ سیا سی قزن ما بود ،به بیدا د گا ه نظا می کشا نید وچه زیبا سزوده
  ر که تیر د شمن را پروا زد ا د _اسشت د کتر ا سما عیل خوئی :ا ز ا ین وآ ن نشاید نا لید – کا ین با ر – آ ن آ ن پر که تیرد شمن را پروا ز د ا د – وتیشۀ توا نا یش -ا زریشه -سا ق نو د میدۀ پروا ز عا شقا نآ ما را شکست _خود – ا ز با ل ما بر آ مد وبر با ل ما نشست ( د کتر ا سما عیت خئی ، فصلنا مۀ ره آ ورد ،شما رۀ ۵۳ ، ص ۱۵۴)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.