آیا خامنه ای میخواهد بعد از خود، یک زمین سوخته از ایران باقی بگذارد؟

چیدمان اخیر انتصابات جدید در رده های مختلف سپاهی نظامی انتظامی امنیتی از سوی خامنه ای و گماردن افرادی مشابه نقدی (عراقی ضد ایرانی) در پست های حساس و کلیدی، نگرانی هایی را در رده های پایین این نهادها بوجود آورده، آنچه که مورد دل نگرانی است. این است:

– هدف خامنه ای در اتخاذ پروسه مشت آهنین در مقابل خیزش مردم، عاصی کردن ملت با خشمی هزار برابر آنچه که در عراق و لیبی علیه صدام و بخصوص قذافی، رخ داد و رساندن مردم به جایی است. که هیچ قدرتی نتواند جلو خشم آنان را در انهدام نهادهای قدرت و با خاک یکسان کردن ها و موج کشتار ظالمانی را که از هم اکنون نشانه گرفته اند، بگیرد.

– اعراب منطقه واقعا و در عمل دنبال تجزیه ایران اند. نمی خواهند امپراطوری پارس ۲۵۰۰ ساله بار دیگر احیا شود. پیشرفت خود را مدیون سیاست های ۴۰ ساله رژیم علیه ایران و ایرانی اند. آنها منتظرند. نهادهای قدرت همچون سپاه ارتش نظامی انتظامی کاملا از هم بپاشند. تا ایران را با عمال و نوکران و مزدوران خود شخم بزنند و تکه پاره کنند.


چه باید کرد؟


– باید آلترناتیو (جایگزین رژیم) از هم اکنون اعلام موجودیت کند. تا مردم با خیال راحت تر و مطمئن تری وارد معرکه شده، با پیشرفت مبارزه علیه رژیم، جامعه جهانی نیز این آلترناتیو را شناسائی و پشتیبانی کند. تا زمانیکه این آلترناتیو رسما اعلام نشود، مردم میترسند هزینه بدهند.

– جامعه جهانی باید از هم اکنون سفارتخانه های خود در تهران را بسته و متقابلا سفارتخانه های رژیم در دنیا را تعطیل کنند.

– بهترین و کم هزینه ترین راه جهت حصول به پیروزی، ریزش نیروها همزمان با گسترش اعتصابات عمومی و سرانجام میدان میلیونی است.

– حدود ۹۸ در صد ارتش، سپاه و نیروهای نظامی انتظامی، از مردم اند. فقط یک در صد فرمانده وفادار به خامنه ای اند. این ۹۸ در صد هستند که مانع تجزیه ایران خواهند شد. در نتیجه شعارها نباید علیه این نیروها باشد. اگر این نیروها بشکنند و از هم بپاشند. هم مهار خشم مردم رنج برده و سرسام گرفته از ظلم ۴۰ ساله، غیر ممکن است و هم نیروهای تجزیه طلب فرصت عرض اندام پیدا میکنند. چیدمان اخیر انتصابات جدید در رده های مختلف سپاهی نظامی انتظامی امنیتی از سوی خامنه ای و گماردن افرادی مشابه نقدی(عراقی ضد ایرانی)در پست های حساس و کلیدی، نگرانی هایی را در رده های پایین این نهادها بوجود آورده، آنچه که مورد دل نگرانی است. این است:


– هدف خامنه ای در اتخاذ پروسه مشت آهنین در مقابل خیزش مردم، عاصی کردن ملت با خشمی هزار برابر آنچه که در عراق و لیبی علیه صدام و بخصوص قذافی، رخ داد و رساندن مردم به جایی است. که هیچ قدرتی نتواند جلو خشم آنان را در انهدام نهادهای قدرت و با خاک یکسان کردن ها و موج کشتار ظالمانی را که از هم اکنون نشانه گرفته اند، بگیرد.


– اعراب منطقه واقعا و در عمل دنبال تجزیه ایران اند. نمی خواهند امپراطوری پارس ۲۵۰۰ ساله بار دیگر احیا شود. پیشرفت خود را مدیون سیاست های ۴۰ ساله رژیم علیه ایران و ایرانی اند. آنها منتظرند. نهادهای قدرت همچون سپاه ارتش نظامی انتظامی کاملا از هم بپاشند. تا ایران را با عمال و نوکران و مزدوران خود شخم بزنند و تکه پاره کنند.


چه باید کرد؟


– باید آلترناتیو(جایگزین رژیم) از هم اکنون اعلام موجودیت کند. تا مردم با خیال راحت تر و مطمئن تری وارد معرکه شده، با پیشرفت مبارزه علیه رژیم، جامعه جهانی نیز این آلترناتیو را شناسائی و پشتیبانی کند. تا زمانیکه این آلترناتیو رسما اعلام نشود، مردم میترسند هزینه بدهند.


– جامعه جهانی باید از هم اکنون سفارتخانه های خود در تهران را بسته و متقابلا سفارتخانه های رژیم در دنیا را تعطیل کنند.


– بهترین و کم هزینه ترین راه جهت حصول به پیروزی، ریزش نیروها همزمان با گسترش اعتصابات عمومی و سرانجام میدان میلیونی است.

از: گویا

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.