ویدئو: آئین خاکسپاری شادروان منوچهر فاضل همرزم دیرپای حزب ملت ایران

شادروان منوچهر فاضل همچنین عضوسازمانهای جبهه ملی ایران در .خارج از کشور بود
تاریخ مراسم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر ۲۱ آوریل ۲۰۲۰