آبتین بکتاش! یک قربانی دیگراز کانون نویسندگان

آبتین بکتاش! یک قربانی دیگرازکانون نویسندگان

 
چرا حکومت جهل، مرتجعین و دیکتاتورها، روشنفکران را دشمنان خود میدانند دو قطعه از پیانیست جوان و عزیز میهنمان ثمین بلوری بهمراه این فاجعه هنرمند کشی منتشر نمودیم.
 
 

توسط -

سایت ملیون ایران در تاریخ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.