راهی برای مبارزه با تجاوز جنسی

گزارشهای تکاندهنده از تجاوز جنسی به زنان در مناطق بحرانی و آشفته همیشه بخشی از اخباری است که غالبا به علل زیادی از جمله تابوهای اجتماعی و قوانین بین المللی با سانسور روبرو میشود. متاسفانه این حربه غیر انسانی به صورت یک سلاح مورد استفاده قرار میگیرد. تاتیرات غیر قابل جبران ان بر روی زنان و دختران گاه برای تمام عمرشان ادامه دارد. سالهاست که گروهها و سازمانهای مختلف علیه ان دست به اعتراض زده اند اما هرگز صدها صدا با همدیگر به یک حرکت جسورانه دست نزدند. حرکتی که رنگ و بوی ضد جنگ ان همه دیدگاهها را بدون حذف این و ان در نظر بگیرد.

اما امسال در تاریخ ۶ ماه مه‌ با همکاریی که در سطح جهانی بین برندگان جایزه نوبل صلح و بیش از ۴۰۰ سازمان و گروه بین المللی و افراد صورت گرفت یک کارزار جهانی‌ ضّد تجاوز جنسی‌ به وجود آمد. این بار تحت عنوان کارزار جهانی ضد تجاوز جنسی در مناطق کشمکش زا و جنگی. این سازمان ها و افراد در سراسر جهان به گونه ای خستگی ناپذیربه تقویت صدای بازماندگان و توقف تجاوز به عنف از طریق ایجاد این کارزار بین المللی برای توقف تجاوز و خشونت جنسی در مناطق کشمکش زا و جنگی مردم را برای تغییر، متحد ، قدرتمند و هماهنگ می سازد.

کمپین در رابطه با چگونگی شروع به کارش می گوید راه اندازی کارزار بین المللی برای متوقف کردن تجاوز جنسی و خشونت بلاخص در مناطق ناآرام، جنگ ‌زده و پر از کشمکش سازمانها و افراد را هماهنگ و با هم متحد می‌کند.این کمپین معتقد است که با هم میتوانیم برای جلوگیری از پدیده تجاوز به هنگام کشمکش و جنگ ،حمایت از غیر نظامیان و بازماندگان تجاوز به عنف، تاثیر مشخص و رهبرانه سیاسی بگذاریم.کمپین خواستار عدالت برای همه و تعقیب قانونی‌ مسئولین این جنایت هاست.

کارزار بین المللی ضد تجاوز جنسی در رهبری فوری و جسورانه سیاسی برای جلوگیری از تجاوز جنسی در جنگ ،تقاضا برای حفاظت از غیرنظامیان و بازماندگان تجاوز، خواستار عدالت برای همه از جمله تعقیب موثر کسانی که مسئول فجایع هستند می باشد. این سه رکن کارزار پیشگیری، حفاظت، پیگرد قانونی قرار سیگنال یک تلاش جامع برای جلوگیری از تجاوز به عنف در مناطق جنگ ‌زده و پر از کشمکش است.

کمپین معتقد است که تلاش های متحد می تواند بزرگترین تاثیر را در کوتاه ترین زمان ایجاد کند.

از آنجایی که به عنوان یک زن کًرد از یک منطقه پر از کشمکش و جنگ خیز می‌آیم شاهد همیشگی پدیده خشونت دولتی در مناطق کردنشین توسط نظامیان هستم. برخورد با آحاد دهشتناک و تاثیرات غیر قابل جبران آن بر روی زنان مرا واداشت تا با “کارزار جهانی‌ ضّد تجاوز جنسی” همکاری کنم. مردان و زنان هردو در این کمپین کار میکنند. مردانی که پسرانشان را آموزش میدهند که با این پدیده دهشتناک مقابله کنند. برای من دو جنسی بودن این کمپین بسیار مهم است. من به این کارزار پیوستم و در پیام خود به دوزبان انگلیسی و کردی نوشتم که: من تعهد می‌کنم که با هرگونه خشونت علیه زنان و تجاوز جنشی در منطق جنگی و پر از کشمکش مبارزه کنم و صدای زنان باشم. برای حمایت از این حرکت جسورانه به این کارزار بپیوندید. دوستان خود را تشویق کنید و خود را جزو این کمپین بدانید.
از: روز

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.