در حاشیه انتشار منشور ملیون ایران

اخیرا منشوری از ملیون ایران انتشار یافت که میتوان آنرا قدم مهمی در راه تحقق اتحاد این طیف تلقی نمود. همراه با توجه دادن هموطنان عزیز به این سند، ذکر چند نکته در مورد اهمیت نقش ملیون در مبارزه برای تحقق دموکراسی در ایران ضروری بنظر می رسد. ایران و جمهوری اسلامی روحانی نمایان قدرت… ادامه خواندن در حاشیه انتشار منشور ملیون ایران

طرح منشور ملیون

همکاری برای تهیه منشوری که ملیون ایران را قادر سازد بر حول آن اهداف‌ خود را دال بر استقرار دموکراسی تحقق بخشند، از اردیبهشت ماه ١٣۸٢( برابر با ماه مه٢٠٠٣ ) آغاز گردید و طی دو سال با برگذاری ۷ نشست به متنی منتهی شد که اکنون با عنوان « طرح مقدماتی اصول هدف های ملیون ایران » منتشر می گردد.