گورستیزی و گورهراسی در جمهوری اسلامی

مرگ در آیین‌های ادیان آسمانی گذر از دیار فانی به دیار باقی است و از این رو مردگان احترامی ویژه دارند. به‌ ویژه در اسلام، احترام مردگان هم سنگ زندگان است. چنان چه توصیه شده است که هنگام عبور جنازه میت، به احترامش برخیزید، چرا که او به نیستی نپیوسته است.

مسعود دلبری: عکس هائی از آرامگاه دکتر مصدق

گفتم که از تهران آمده ام و میخواهم خانه و آرامگاه مصدق را ببینم. میگفت از کلانتری و بسیج نظرآباد، هشدار داده شده که در را به روی هر کسی باز نکنند و ورود به خانه مصدق بدون مجوز امکانپذیر نیست!

حمله به آرامگاه کوروش، وحشت جمهوری اسلامی از تاریخ و فرهنگ ایران

در حالی که مردم شعار کوروش پدر ما را سر میدادند عده ای که هویت آنها نامعلوم بوده است! با سر دادن شعار مرگ بر امریکا جو را متشنج کرده اند