انتخابات افغانستان و «انتخابات» ایران

طالبان ایران که پیرامون ولی فقیه گرد آمده‌اند به مانند طالبان افغانستان مخالف برگزاری انتخابات آزاد در ایران هستند