“جمال صفری: انتخابات” فرمایشی مجلس مؤسّسان اوّل و “انتخاب” رضاخان به پادشاهی

به روایت جلال فرهمند در مقاله ای بنام «تعزیه قاجار»: احمد شاه و سلسله قاجار مورد طعن و لعن بودند و از چشم مردم افتادند و تنها یک حرکت لازم بود