سایه وحشت شورش‌های شهری بر سر حکومت، بازآرایی سازمان سرکوب به فرمان خامنه‌ای

از دی ماه ۱۳۹۶ تا اکنون شبحی بر فراز حکومت جمهوری اسلامی در پرواز است. مقام‌های امنیتی نزدیک به علی خامنه‌ای می‌گویند فرودستان می‌توانند پشت حکومت را به زمین بزنند و باید خود را برای مقابله با آن‌ها آماده کنیم. رهبر جمهوری اسلامی نیز در این مدت به فکر افزودن لایه‌های امنیتی جدید پیرامون خودش و نظامش بوده است