امیر طاهری: افغانستان، بازی قدرت‌ها و نقش مردم

آینده افغانستان را صرفا در چارچوب بازی قدرت‌ها نمی‌توان تعیین کرد؛ افغانستان نه تنها با آنچه دو قرن پیش بود فرق دارد، با آنچه ۲۰ سال پیش بود هم تفاوت دارد