بیم و امید اقتصاد ایران از ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین

دو گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مترصد امضای توافق‌نامه برجام با هدف بهره‌برداری اقتصادی از جنگ روسیه علیه اوکراین است و ادامه این جنگ را زمینه‌ساز بروز برخی شورش‌ها در کشور‌های اسلامی می‌داند