جمال صفری: تجدّد، اصلاحات و توسعه در دوران «پهلوی اوّل» (۵)

زینب ابراهیمی زندگینامه مختصری در بارۀ نصرت الدوله فیروز بنوشته آورده است که می نویسد: فیروز میرزا که به لقب دوران قاجاریه­اش، نصرت الدوله شهرت دارد، از شخصیت­های سیاسی دوران سلطنت رضاشاه بود که نقش ویژه ای در حد تحکیم مبانی سلطنت او ایفا کرد

جمال صفری: تجدّد، اصلاحات و توسعه در دوران «پهلوی اوّل» (۴)

درهمان اوایل سال ۱۹۳۲ / ۱۳۱۱، سفارت بریتانیا گزارش داد که رضا شاه « حرص غریبی نسبت به زمین دارد، طوری که همۀ خانواده ها را روانۀ زندان می کرد مگر این که با فروش املاک شان به وی موافقت کنند

جمال صفری :تجدّد، اصلاحات و توسعه در دوران «پهلوی اوّل » (۱)

این فصل را با گفتۀ مخبرالسلطنۀ هدایت شروع نمودم زیرا جامعه ملی ما همچنان دچار«تمدن بلواری» است واساس زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اش را «مصرف محور» تشکیل می دهد