بایگانی کلیدواژه تیمسار رحیمی:”بختیار آدم خیلی وطن پرستی است. چه طور این رو قبلاً به بازی نگرفته اند؟!”؛ دکتر شاپور بختیار پاسخ می دهد

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید