هشدار انجمن جامعه‌شناسی در مورد تعمیق بحران‌ها در ایران

انجمن جامعه‌شناسی ایران در بیانیه‌ای ارتباط دادن اعتراض‌های صنفی در ایران به نهادهای خارجی را “غیرقانونی و فرافکنی” برشمرد. این انجمن هشدار داد که استفاده حکومت از ابزارهای کنترلی، بحران‌های جامعه را عمیق‌تر می‌کند

دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، رانت‌خواری به نام حکومت دینی را به چالش کشید

آرمان ذاکری دانشجوی، با انتقادات صریح و شجاعانه خود در برنامه زنده تلویزیونی، سرکوب علوم انسانی و اخراج و زندانی کردن پژوهشگران اجتماعی را به چالش کشید و رانت خواری به نام حکومت دینی و توجه نکردن حاکمان به مطالبات اجتماعی را مورد اعتراض قرار داد

جامعه شناسی بی تفاوتی در ایران

ضعیتی که جوامع در حال گذار از وضعیت سنتی به مدرن، به واسطه گسست از هنجارهای اقتصادی و اجتماعی، چالش های هویتی و جریان نوسازی به آن دچار می شوند

حیوان آزاری، دانش، دین، فلسفه و جامعه شناسی (بخش یکم)

افسانه خلقت بشر توسط خدا به داستانی بیمایه تبدیل گشته و تقابل بین حیوان و انسان بی معناست. انسان «اشرف مخلوقات» نیست، انسان تافته جدا بافته نیست، انسان همسایه حیوان است، برادر اوست و بدون حیوان و تحول آن، انسان ممکن نبوده است.

جامعه شناسی دین و خرافات

دین اسلام بدست حکومت دینی ضربه مهک خورد ودر ذهنیت بسیاری ازایرانیان اعتبار و قداست خود را از دست داد. از سوی دیگردورشدن بخش مهم جامعه از قدرت سیاسی دینی حاکم، مارا با برآمد مذهبگرائی جدید و خرافه پرستی شاید پررنگتر درنزد لایه های اجتماعی مواجه نمود