بایگانی کلیدواژه جمهوری اسلامی حکومت اعدام: یک زندانی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد و 14 زندانی برای اعدام به انفرادی منتقل شدند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید