جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران: سراشیب انحطاط

خاوند:ناکار آمد بودن نظام در پاسخگویی به نیاز‌های اقتصادی مردم و «بی حساب و کتاب» بودن کشور رایج‌ترین انتقاد هایی است که در کوچه و بازار شنیده میشود. (عکس آرشیوی است)

سال‌های سال است که تمامی این امکانات در راه سیاست‌های باطل بر باد رفته و کشور، به جای پیشروی در راه توسعه و ایجاد یک جامعه سر بلند و شکوفا، در سیاهچال تنش‌های پایان ناپذیر و بی‌سر وته با بخش بزرگی از جهان دست و پا میزند