«جنایتکار تاریخ» در راه پاستور

تنها در اولین ماه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه٬ چهارده نفر اعدام شدند. بیش از سیصد نفر در سال ۹۹ و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ هم نزدیک به بیست تن.