خاطرات مصدق از کودتای سوم اسفند در مناظره تاریخی مجلس

مصدق بار دیگر در مقام وکیل ملت خوش درخشید و یکی ازمشهورترین موضع گیری های او همین مخالفت با اعتبارنامه سیدضیاء در آغاز مجلس چهاردهم و در دو نطق ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۲۲ خورشیدی است