پروژه ی „جریان انحرافی“ در انتهای راه

با آشکار شدن تضاد میان جریان احمدی نژاد- رحیم مشایی با آن بخش از جناح راست افراطی که ولی فقیه آن را نمایندگی می کند، کابینه ی احمدی نژاد و حامیان اوبیش ازبیش زیرفشارویرانگرگروه دوم قرارگرفته اند