سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: رژیم جنایت پیشه نوید افکاری را اعدام کرد

شکنجه و اعدام نوید افکاری نه اولین جنایت این رژیم است و نه آخرین آن. تا زمانی که دیکتاتوری هست، شکنجه و اعدام نیز خواهد بود. تنها جایگزین ساختن این رژیم با یک حکومت ملی، منتخب مردم و حافظ آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی و شهروندی می تواند به دور تسلسل شکنجه و اعدام و جنایت و فساد در ایران پایان دهد