بایگانی کلیدواژه رییس جمهور در اولین گفت‌وگو با مردم پس از انتخاب: رای شما کشور را از توقف و تردید به در آورد

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید