اثر توافق اتمی جامع بر وضع اقتصاد و معیشت مردم ایران

سارا بازوبندى، دکتر مهرداد عمادی، احمد علوی، دکتر فریبرز رئیس دانا در برنامه افق صدای آمریکا