سایه وحشت شورش‌های شهری بر سر حکومت، بازآرایی سازمان سرکوب به فرمان خامنه‌ای

از دی ماه ۱۳۹۶ تا اکنون شبحی بر فراز حکومت جمهوری اسلامی در پرواز است. مقام‌های امنیتی نزدیک به علی خامنه‌ای می‌گویند فرودستان می‌توانند پشت حکومت را به زمین بزنند و باید خود را برای مقابله با آن‌ها آماده کنیم. رهبر جمهوری اسلامی نیز در این مدت به فکر افزودن لایه‌های امنیتی جدید پیرامون خودش و نظامش بوده است

سازمان سرکوب رهایی‌بخش: سپاه در چشم‌انداز آینده‌ی ایران

کسانی که کودتا توسط سپاه پاسداران و کنار زدن روحانیون از قدرت توسط آنها را راه نجات و رهایی مردم ایران معرفی می‌کنند در واقع دارند می‌گویند سازمان سرکوبگر نظام باید سرکوبش را از همه‌‌ی اقشار اجتماعی به کاست حکومتی هم بسط دهد و بخشی از کاست حکومتی باید علیه بخش دیگر بشورد (معلوم نیست چرا)

لایه‌های هفت‌گانه سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی

سؤال مهم این روزها این است که آیا موج جدید اعتراضات ضدحکومتی فروکش کرده است. حکومت می‌گوید کنترل و مدیریت و جمع کردن اعتراضات، مخالفان می‌گویند سرکوب. سومین رویارویی حکومت ایران با مردم معترض در خیابان‌ها ظرف یک دهه اخیر