سر و ته، یک کرباس

اکثر قریب به کل آنها، یا به تجاهل یا از سر نادانی، بگونه ای سخن می گویند که گویی این خودکامگی «مقام معظم» تازگی دارد و از ساعت نخست این جمهوری شوم، و حتی هنگامی که بنیانگذار آن گفت «من تو دهن این دولت می زنم! من دولت تعیین می کنم!» ویژگی ذاتی این نظام نبوده است