سلام ابراهیمِ در آتش به اصلاحات

سید ابراهیم رئیسی در آتشی از مشکلات سیاسی، اقتصادی،  اجتماعی و امنیتی انباشته قرار دارد که یا باید با هماهنگی با دیگر بالهای قدرتی که هم اکنون همراه و همگام او هستند دست به جراحی های بزرگ و تصمیمات افق گشا و به ویژه بهبود روابط با غرب و به ویژه امریکا بزند