برنامه چشم‌انداز ایران اینترنشنال: شبکه ترور جمهوری اسلامی؛ از فرمان رهبر تا اجرای فرمانبر

شبکه‌های ترور جمهوری اسلامی چگونه کار می‌کنند؟ نقش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در این میان چیست؟ واکنش کشورهای غربی نسبت به ترور در خاکشان چه بوده و چه پیامدهایی داشته است؟