سکوت نامزدهای غیر اجتماعی درباره مسائل اجتماعی

بین وعده‌های انتخاباتی نامزدها نشانه‌ای از برنامه‌های احتمالی برای حل مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی وجود ندارد