فاشیزم هنوز مسئله ماست

شاید برخى .. که پس از آزادى از زندان در برخى نشریاتِ داخل فعالند ناگهان به این نتیجه رسیده باشند که “به جاى تغییر جهان باید به تفسیر جهان بیندیشند”، اما … رهبر و راهبرانِ جنبش فاشیستى از این دفتر هم به سود تحکیم فاشیزم بهره بردارى مى کنند