بایگانی کلیدواژه فرانسه و آمریکا خواستار تشکیل سریع یک «دولت برخوردار از اعتبار و کارآ» در لبنان شدند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید