بایگانی کلیدواژه فیلم/ آخوند محمد زارع فومنی: در این مملکت رئیس جمهور یعنی تدارکاتچی، یعنی کشک/ مملکت دست یک عده که «همه با هم فامیل هستند» افتاده که از یک آخور می خورند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید