پروژه‌های مافیای آب در جنوب ایران و مثلث همکاران؛ دولت، سپاه و آستان‌ها

بحران گسترده آب در جنوب ایران، بیش از آنکه نتیجه خشکسالی باشد، ناشی از عدم مشروعیت در نظام حکمرانی آب است