بایگانی کلیدواژه محمد خاتمی: نظر رهبری، خواست مردم و مصالح ملی در تعیین دولت دوازدهم «رعایت» شود

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید