روحانیت شیعه؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواهی(بخش پنجم)

آیت الله خمینی: بعد از آل محمد ــ امامان شیعه ــ؛ امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد و سفارش کرده اند که علما بجای امامان از آنها کفالت کنند و هدایت امت را بعهده بگیرند؛ مانند قیمی که بعد از فوت پدر متکفّل اداره امور ابتام است