امیرخسرو دلیرثانی: مصدق و ناسیونالیسم انسان گرا

«ناسیونالیسم» یا «ملی گرایی» پدیده‌ای است که در دو قرن اخیر به اشکال گوناگون در نقاط مختلف دنیا ظاهر شده و همچون همهٔ مکاتب فکری دیگر بسته به چگونگی توجیه و برداشت از آن، منجر به بروز واکنشهای گسترده و متفاوتی در سطح جهان شد