جمال صفری: تجدّد، اصلاحات و توسعه در دوران «پهلوی اوّل» (۵)

زینب ابراهیمی زندگینامه مختصری در بارۀ نصرت الدوله فیروز بنوشته آورده است که می نویسد: فیروز میرزا که به لقب دوران قاجاریه­اش، نصرت الدوله شهرت دارد، از شخصیت­های سیاسی دوران سلطنت رضاشاه بود که نقش ویژه ای در حد تحکیم مبانی سلطنت او ایفا کرد