بایگانی کلیدواژه نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها با «اراذل و اوباش» خواندن معترضان گفت که آن‌ها «عددی» نیستند

برای دیدن مطالب قدیم سایت لطفا روی دگمه «بایگانی نسخه قدیم سایت» کلیک کنید