جلال یعقوبی: نگاهی به کتاب “خاطرات و تالمات مصدق”

یادداشتهای مصدق سالها مخفی ماند. شاید تندی این نوشته ها در آن زمان نه در ذکر خاطرات کودکی و جوانی مصدق، بلکه مربوط به بخشی بود که در آن به اتهاماتی که محمدرضا شاه بر او وارد کرده بود پاسخ میداد