اعتصاب غذای زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی در همبستگی با زندانیان سیاسی زندان اوین که در سلولهای انفرادی هستند

زندانی سیاسی دهه ۶۰ علی معزی از بیماری سرطان رنج می برد و از زمان انتقال به زندان تا به حال از درمان محروم است ولی علیرغم شرایط حاد جسمی همراه با زندانیان سیاسی زندان اوین که در سلولهای انفرادی در اعتصاب غذا هستند و همچنین با زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج دست به اعتصاب غذا زده است