ایران می‌گوید: «هنوز وقت برای توضیح اتهامات و علت دستگیری» فریبا عادلخواه نیست

عاقبت پس از هفته ها سکوت و در پی واکنش عالیترین مقامات دولت فرانسه از جمله رئیس جمهوری این کشور، امانوئل ماکرون، دستگاه قضایی ایران دستگیری و بازداشت فریبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی تبار را تأئید کرد