دکتر مهرداد درویش پور: پیامی در کار نبود پاسخ رد به شرکت در کنگره جنبش سکولار دمکراسی بود

جدیدا دیدم جناب نوری علا در سایت گویا پاسخ منفی من، بنی صدر و مهمنش به شرکت در کنگره اشان را در کنار پیام های حامیان این کنگره به عنوان پپام به شرکت کنندگان در کنگره معرفی کرده اند