پیام دکتر شاپور بختیار بمناسبت ۱۴ اسفند سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق

مصدق در ظلمتی که استبداد آفرید، به چشمه ی جوشان آب زندگی دست یافت و جاودانه شد