چگونه کیم جونگ اون کره شمالی را در چنگال خود دارد

نگاهی به کتاب «کیم جونگ اون: نگاه مامور سابق سیا به دیکتاتور مرموز جوان کره شمالی» اثر دکتر جونگ پاک